Konferencja Polska w Algierii 2015 r

W KONFERENCJI, a następnie spotkaniach B2B w regionach rolniczych Bordj Bou Arreridj w hotelu Bani Hamed w dniach od 11.10.2015 – 12.10.2015 oraz w Algier/Cheraga w dniach od 13.10.2015 do 14.10.2015 poza polskimi firmami, wzięli udział członkowie algierskich izb gospodarczych i handlowych, importerzy i eksporterzy, pracownicy uczelni i instytutów naukowo-badawczych, była ona połączona z wyjazdami w teren i zapoznaniem ze specyfiką algierskich potrzeb. Ponieważ te tereny są o charakterze typowo rolniczym,wystąpienia i dyskusje poświęcone były problemom algierskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Delegaci z Polski przedstawiali i promowali polskie rozwiązania i oferty w zakresie doradztwa rolniczego, produkcji rolnej i rekultywacji gleby, maszyn rolniczych, maszyn przetwórczych.

W drugiej części prezentacji, ale już w Algierze / Cheraga brali udział, poza wyżej wymienionymi uczestnikami, przedstawiciele centralnych instytucji algierskich, zainteresowani polskimi propozycjami stanowisk pracy dla zwalczania bezrobocia i aktywizacji młodych bezrobotnych. Polskie technologie, maszyny i urządzenia, obok zwalczania bezrobocia pośród młodych ludzi, będą również przyczyniać się do rozwoju Algierii.

Wszystkie prezentacje i spotkania B2B odbyły się zgodnie z programem przedsięwzięcia, tak jak zaplanowano i przedstawione we wniosku o dofinansowanie, ,dodatkowo po prezentacjach i spotkaniach odbywały się do póznych godzin nocnych spotkania bilateralne, na których ustalano dalsze indywidualne działania pomiędzy polskimi i algierskimi partnerami.

Dla celów przedsięwzięcia promocyjnego przygotowano, opracowany na bazie doświadczeń polskich, schemat systemu łańcucha zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i przetwórstwie. Na jego przykładzie omawiano zrównoważony i harmonijny rozwój rolnictwa i hodowli w Algierii od rozpoczęcia produkcji rolnej, do jej zebrania, przygotowania do sprzedaży lub przetworzenia, dystrybucji na rynku wewnętrznym regionalnym i krajowym, aż do jej eksportu w świetle doświadczeń polskich, na przykładzie konkretnych rozwiązań w poszczególnych dziedzinach rolnictwa, hodowli, przetwórstwa,

Omawiano miejsce w tym procesie instytutów naukowych, ośrodków doradztwa rolniczego, stacji hodowlanych, izb gospodarczych i rolniczych, strategicznych przedsiębiorstw produkujących nasiona, nawozy, maszyny dla uprawy gleby, sadzenia, nawożenia, nawodnienia, zbierania plonów, maszyny do kalibracji i przygotowania do sprzedaży w regionalnych lub krajowych sieciach, maszyny do produkcji maszyn do przetworzenia produktów rolnych w gotowe do sprzedaży na rynku lokalnym, krajowym lub eksportu wyroby przetworzone. Teorie połączono z praktyką. Od pomysłu na bycie farmerem czy hodowcą do praktycznej realizacji zakończonej sprzedażą produktu rolnego lub jego przetworzenia i sprzedania na rynku krajowym lub jego eksporcie.

Na tym schemacie widoczne są zależności poszczególnych ogniw od siebie i jeżeli zabraknie jakiegokolwiek ogniwa, cały system produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego nie będzie prawidłowo pracował. Podczas naszej konferencji przedstawiono najważniejsze ogniwa tego łańcucha.

Omawiano też różne potrzeby i problemy z którymi boryka sie rolnictwo i przetwórstwo algierskie.Poważnym problemem w Algierii jest zanieczyszczenie powierzchni kamieniami pochodzenia najczęściej wapiennego, firma Makrusz przedstawiała maszyny do kruszenia kamieni i nawożenia powstałym pyłem.

Innym powaznym problemem jest brak właściwych maszyn do sadzenie, jak np. do sadzenia cebuli,firma SOLAN przedstawiła maszyny do sadzenia.

Podstawową rolę w rozwoju rolnictwa i hodowli odgrywają instytuty rolnicze i weterynaryjne.Do najważniejszych instytutów w Europie należy Państwowy Instytut Weterynarii, który reprezentował światowej sławy specjalista od chorób bydła Pan Profesor Jan Rola.

Wielką bolączką Algierii są właśnie choroby bydła, z powodu których do 40% sprowadzanego z Europy bydła pada w pierwszym roku po ich sprowadzeniu.

Kluczową rolę w rozwoju przetwórstwa w Polsce odegrał jeden z najważniejszych zakładów produkujących maszyny dla przetwórstwa, Spomasz – Pleszew. Wyposażył on pond 3000 zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego w maszyny, urządzenia, linie technologiczne.

Bardzo ważną rolę w procesie rozwoju i sukcesu Polski na rynkach europejskich odegrał szczególny zakład. Taki, który produkuje maszyny i urządzenia bezpośrednio dla gospodarstw rolnych. Każda farma rolnicza może zakupić za niewielkie pieniądze linie do przygotowania produktów do sklepu firmy UniMasz